Code of conduct

Vår Code of Conduct syftar till att säkerställa efterlevnad av lagar och regler, samt att vi följer högsta standard för etik inom hållbar affärsverksamhet. Vi strävar efter en kultur av öppenhet, ansvar och samhällsengagemang, vilket vi vill att dessa riktlinjer ska understödja.

Etiskt beteende och integritet

Hallgruppen förbinder sig att agera på ett etiskt sätt och upprätthålla hög integritet i alla våra affärsaktiviteter. Vi ska handla ärligt, rättvist och i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tolererar inte utpressning, diskriminering, trakasserier eller annat oetiskt agerande. Vi följer alla lagar om penningtvätt och bedriver endast affärer med kunder och samarbetspartners som bedriver legitima affärsverksamheter.

Vi har en tydlig nolltolerans mot korruption. Vi förbinder oss att driva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, vilket innebär att alla transaktioner måste vara avtalsenliga, lagliga och av normal affärsmässig karaktär.

Konkurrens

Hallgruppen ska agera på ett sätt som är förenligt med gällande konkurrensregler och lagar. Vi ska avstå från att ingå avtal som kan begränsa konkurrensen, såsom prissamarbete, marknadsuppdelning etc. Vi ska inte dela med oss av konkurrenskänslig information.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt

Vi har nolltolerans mot mutor och korruption. Det är förbjudet för medarbetare och företrädare för Hallkoncernen att kräva, ta emot eller acceptera ett erbjudande om en otillbörlig förmån genom utövandet av en befattning, ett uppdrag eller utförandet av ett uppdrag. Så även att ge eller erbjuda någon en otillbörlig förmån i samband med utövandet av en befattning, ett uppdrag eller utförandet av ett uppdrag. Att delta i sådana aktiviteter är förbjudet. Detta gäller alla affärsrelationer, såväl offentliga som privata.

Vi förväntar oss att alla inom Hallgruppen ska iaktta försiktighet i förhållande till affärspartners, leverantörer, kunder och andra när det gäller att ge eller ta emot gåvor eller gästfrihet. Om du är osäker på om en gåva eller gästfrihet utgör en otillbörlig fördel ska du kontakta din närmaste chef.

Hallgruppen ska aldrig agera på ett sätt som kan bidra till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi ska följa alla lagar och regler som rör bekämpning av penningtvätt. För att förhindra att vi bidrar till penningtvätt och finansiering av terrorism är det viktigt att vi vet vilka våra affärspartners, leverantörer och kunder är, och vet att de involverade medlen inte kommer från illegitima resurser.

Alla våra affärspartners, leverantörer och kunder måste vara lagligt etablerade och bedriva sin verksamhet lagligt. Vi förväntar oss att våra medarbetare alltid har en medvetenhet gällande onormala betalnings-, fakturerings- och bankarrangemang samt onormal skattestatus hos våra affärspartners, leverantörer och kunder. Om du får kännedom om sådana oegentligheter ska du kontakta din närmaste chef.

Sanktioner och exportkontroll

Vi ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar som rör sanktioner och exportkontroller. Vi måste säkerställa att vi inte gör tillgångar och finansiella resurser tillgängliga för personer eller företag som är listade på sanktionslistor, eller företag som ägs eller kontrolleras av sådana personer eller företag. För att säkerställa efterlevnad av sanktionsreglerna ska vi, i linje med tillämpliga riktlinjer, undersöka om de som vi gör affärer med, inklusive kunder, leverantörer och andra affärspartners, är föremål för sanktioner. Vidare ska vi bedöma om varor och tjänster som vi exporterar är föremål för exportrestriktioner och om varor eller tjänster som vi importerar är föremål för importrestriktioner.

Om du misstänker att någon som vi gör affärer med är föremål för sanktioner ska du kontakta din linjechef

Hälsa och personlig säkerhet

Vårt mål är att ingen anställd ska skadas eller få försämrad hälsa till följd av vår verksamhet. Vi prioriterar hälsa och personlig säkerhet i alla våra projekt och aktiviteter. Vi ser till att våra anställda arbetar i säkra miljöer och har den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Kvalitet och professionalism

Hallgruppen förbinder sig att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet i rätt tid. Vi agerar professionellt i alla våra kundkontakter och strävar efter att upprätthålla ett gott rykte i branschen. Vi strävar alltid efter att förbättra våra produkter och tjänster samt lyssna på återkoppling från våra kunder och samarbetspartners.

Öppenhet och kommunikation

Vi ska vara öppna och transparenta i vår kommunikation både internt och externt. Vi ser till att våra anställda, kunder och samarbetspartners har tillgång till relevant information och att vi är tillgängliga för frågor och feedback.

Konfidentiell information

Vi kommer att behandla konfidentiell information strikt och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sådan information från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande.

Intressekonflikter

Vi förväntar oss att våra medarbetare konsekvent prioriterar Hallgruppens bästa intressen när du företräder oss. Det innebär att du ska avstå från att bli involverad i situationer där du, din familj eller närstående har personliga intressen som kan stå i konflikt med Hall-koncernens eller dess affärspartners intressen.

Om du befinner dig i en situation där du tvivlar på din förmåga att agera opartiskt och fatta beslut i koncernens bästa intresse, ska du kontakta din närmaste chef.

Mångfald och inkludering

Vi respekterar och uppskattar mångfalden bland våra anställda, kunder och samarbetspartners. Vi arbetar för en inkluderande och mångfaldig arbetsplats där alla har möjlighet att lyckas och behandlas rättvist. Vi diskriminerar inte på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra faktorer.

Ansvar och samhällsengagemang

Vi tar ansvar för vår påverkan på samhället och miljön runt omkring oss och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda miljön. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan och följer bästa praxis för våra projekt och aktiviteter. Vi engagerar oss i samhällsprojekt och bidrar till att utveckla de samhällen där vi verkar.

Mänskliga rättigheter, barn- och tvångsarbete

Hallgruppen är ansluten till FNs Global Compact, ett globalt nätverk för företag som vill arbeta med samhällsansvar. Vi erkänner och följer kärnkonventionerna om mänskliga rättigheter och förbud mot barn- och tvångsarbete.

Facklig frihet

Som anställd på Hallgruppen har du rätt att vara – eller avstå från att vara – medlem i fackföreningen och att vara representerad i kollektiva avtal.

Anställningsvillkor

Alla anställda på Hallgruppen får lön enligt gällande lagar och/eller avtal. Vi ser till att arbetstiden inte är oskäligt lång och följer lokala lagar och avtal om arbetstid. Vi erbjuder semester, ledigheter och helgdagar i enlighet med gällande lokala lagar och/eller avtal. Vi ser till att alla anställda är fria att avsluta sin anställning efter att ha gett rimlig uppsägningstid. Hallgruppen ser till att alla våra anställda får ett skriftligt anställningsavtal som beskriver anställningsvillkoren på ett språk som är förståeligt för den anställde.

Alkohol och droger

Hallgruppen ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats och ingen ska vara påverkad av alkohol eller andra droger när de arbetar på någon av Hallgruppens arbetsplatser. Vi tillämpar tydliga riktlinjer för konsumtion av alkohol i samband med gemensamma tillställningar, arbetsresor eller andra sammanhang där medarbetaren representerar företaget.

Hot och våld

Halllgruppen värnar om att skapa en säker arbetsplats som är fri från hot och våld. Vi förbinder oss att följa våra tydligt uppsatta riktlinjer för att säkerställa en trygg miljö för alla våra anställda. Detta innebär att vi inte tolererar någon form av hotfullt eller våldsamt beteende på arbetsplatsen, vare sig det kommer från andra anställda, kunder, leverantörer eller andra externa parter.

Personlig integritet

Vi respekterar allas personliga integritet och säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och riktlinjer. Personuppgifter hanteras enbart utefter företagets behov och delas endast med tredje part i syfte som krävs för den dagliga driften av företagets verksamhet. Hallgruppen har ett systematiskt arbetssätt när det gäller att kontinuerligt se över att enbart relevant information lagras.

Visselblåsning

Alla som arbetar på Hallgruppen har både rätt och skyldighet att larma om missförhållanden om de blir medvetna om detta. Det kan larmas om överträdelser av lagar, föreskrifter, våra egna riktlinjer och procedurer. Hallgruppen värdesätter öppenhet och skapar förutsättningar för att det ska vara säkert att larma i alla delar av företaget. Larm om oegentligheter gällande Hallgruppens verksamhet är möjligt att göra anonymt och informationen mottas och hanteras av oberoende part. Samtliga larm utreds, dokumenteras och följs upp.