Transparens och ansvarstagande

Vår passion är inte bara att leverera kvalitetsprodukter, utan också att göra det med integritet och medvetenhet om vårt samhällsansvar. Som ett svenskt dotterföretag i Hallgruppenkoncernen tar vi stolt initiativ för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter, främja goda arbetsvillkor längs alla våra produktionsled och arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan. Genom att omfamna principerna för Corporate Social Responsibility (CSR) och följa riktlinjerna i den norska öppenhetlagen (Åpenhetsloven), strävar vi efter att vara en del av arbetet som måste göras för att skapa en mer rättvis och hållbar framtid.

1 juli 2022 antog Norge Åpenhetsloven, även känd som Transparency act. Lagen syftar till att främja transparens och ansvarstagande bland företag genom krav på att offentliggöra information om hur frågor kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöpåverkan hanteras.

Enligt lagen måste norska företag som uppföljer följande krav följa bestämmelserna i Åpenhetsloven:

  1. Företaget har mer än 50 årsverkan i genomsnitt under räkenskapsåret 
  2. Företagets årliga omsättning överstiger 70 miljoner norska koronor 
  3. Företagets balansräkning överstiger 35 miljoner norska kronor 

Vad gör Hallgruppen?

I enlighet riktlinjer framtagna av OECD:s (Organization for economic cooperation and development) åtar sig Hallgruppen att främja mänskliga rättigheter och säkra goda arbetsvillkor för våra anställda och leverantörer. Detta innefattar att förhindra diskriminering, säkerställa jämställdhet och yttrandefrihet samt säkra trygga arbetsförhållanden och rättvis lön.

Som en följd av Åpenhetsloven har vi infört en anti-korruptionspolicy och etiska riktlinjer genom vår ”Code of Conduct”. Vi förbinder oss att upprätthålla hög standard för integritet och ansvarstagande i alla våra verksamhetsområden.

Hallgruppen har ett stort fokus på att minimera den negativa miljöpåverkan och bidra till hållbar utveckling. Detta inkluderar åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser, förbättra energieffektiviteten, minska avfallet samt öka användningen av förnybara resurser.

Genom att följa OECD:s riktlinjer för samhällsansvar kan Hallgruppen påvisa sitt åtagande om att bedriva en ansvarsfull verksamhet och bidra till en hållbar utveckling.

Förväntningar på leverantörer och affärspartners

Hallgruppen har tydliga riktlinjer vilka vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners förhåller sig till. Dessa innefattar respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och hållbar miljöpåverkan. Vi kräver öppenhet och rapportering från alla företag som arbetar tillsammans med oss.

Vi följer upp hur våra leverantörer arbetar med dessa frågor i syfte att säkerställa ett aktivt arbete som främjar mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden. Vårt fokus på etisk och ansvarsfull affärspraxis hjälper oss att bygga förtroende och respekt hos våra kunder och samhället i stort. Vi strävar efter att stärka våra leveranskedjor för en mer rättvis och hållbar värld.